Ułatwienia dostępu

Skip to main content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - pdf

WSTĘP:

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsbd.pl

Data publikacji strony internetowej: 01. 09. 2018

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

    Ctrl++ (powiększenie strony)
    Ctrl+- (pomniejeszenie strony)
    Ctrl+0 (rozmiar oryginalny 100%)
    Klawisz F11 (pełny ekran)
    Klawisz Ctrl+A (zaznacz wszystko)
    Klawisz Ctrl+C (kopiowanie)
    Klawisz Ctrl+S (zapisanie strony)
    Klawisz Ctrl+F (szukanie na stronie)
    Klawisz Ctrl+P (drukowanie strony)
    Klawisz Ctrl+I (informacje o stronie)
    Klawisz Ctrl+Shift+Q (zamknięcie strony)

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 26-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych mgr Tomasz Szłapiński

kontakt z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 61 861 00 27
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

    Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Pierwsze od ulicy Raszyńskiej, drugie od ul. Promienistej. Do wszystkich wejść prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego od ulicy Raszyńskiej.    
Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    W budynku na każdym poziomie (przyziemie, parter, 1 piętro, 2 piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.